Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w kursie Home English Academy. Wykupując dostęp do kursu oświadczasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszy Regulamin i będziesz związany jego warunkami.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej „Home English Academy”.

Podmiotem prowadzącym platformę jest firma „Langlabs Limited”, z siedzibą 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, United Kingdom.
Użytkownikiem serwisu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie usługi Subskrypcji;

II. WARUNKI TECHNICZNE

Platforma działa w systemie online.Do korzystania z platformy edukacyjnej niezbędny jest dostępu do Internetu oraz posiadanie komputera/tabletu lub telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu.

Home English Academy dołożą wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz, aby Uczestnik Kursu mógł bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.

Home English Academy nie ponosi odpowiedzialności za błędy, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania łączy internetowych, z nieprawidłowego wprowadzenia danych klienta, chwilowej niedostępności usług dostawców zewnętrznych, brakiem zasilania lub wpływem innych czynników niezależnych od Home English Academy.

III. REJESTRACJA DO KURSU

Aby zostać studentem Home English Academy  wypełnić formularz zamówienia na stronie zamówienia oraz uiścić opłatę.

Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć aktualne, kompletne i dokładne informacje, które są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego procesu zakupu, w tym swój adres e-mail, numer oraz datę ważności karty kredytowej/debetowej.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł, których będzie używał, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Zgadza się nie przekazywać swojego hasła lub nazwy użytkownika, nie pożyczać ani w żaden inny sposób nie przekazywać swojego konta użytkownika lub dostępu do niego osobom trzecim.

Dokonanie rejestracji następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na podany przez niego adres e-mail.

Adres e-mail, użyty do utworzenia konta Użytkownika musi być identyczny z tym, jaki został podany w formularzu zamówienia.

Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do platformy edukacyjnej i może zacząć korzystać z zasobów platformy.

IV. PŁATNOŚCI

Członkostwo w Home English Academy odbywa się na zasadach subskrypcji, co oznacza, że opłata będzie pobierana automatycznie, za każdy kolejny miesiąc ciągłego dostępu do platformy, aż do momentu anulowania abonamentu.

W przypadku, gdy Langlabs Limited nie będzie w stanie obciążyć konta Użytkownika, za świadczoną usługę abonamentu, HEA, może:

1. wystawić rachunek za usługę i zawiesić dostęp do platformy, aż do momentu otrzymania płatności i / lub 

2. starać się zaktualizować informacje o koncie Użytkownika za pomocą źródeł stron trzecich (np. banku lub procesora płatności) tak, aby kontynuować pobieranie opłat za świadczoną usługę abonamentu.

V. KORZYSTANIE Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ

Korzystając z platformy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udostępnionych przez niego dobrowolnie oraz otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących HEA. Zobacz Politykę prywatności.

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej.

Dołączając do Home English Academy, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich lekcji, które są objęte wykupionym abonamentem.

Użytkownik ma dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Home English Academy zastrzega sobie prawo do wykonania przerw technicznych, niezbędnych do prawidłowego działania platformy.

Specyfikacja kursów jest zgodna ze stanem faktycznym. „Home English Academy” decyduje o zawartości platformy, w tym o możliwości dodania, edycji lub wycofania wybranych materiałów.

W ramach Kursu Home English Academy Użytkownik ma możliwość dołączenia do Zamkniętej Grupy Wsparcia na Facebooku, aby dołączyć do Grupy należy kliknąć w zakładkę „dołącz do grupy na Facebooku”, znajdującej się na koncie Użytkownika.

Użytkownikowi, który dołączył do Zamkniętej Grupy zabrania się publikowania i przesyłania informacji oraz treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, obraźliwym, naruszających prawo krajowe i międzynarodowe, w tym w szczególności obrazujących i/lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp., naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

VI. PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z platformy, objęte są prawem autorskim.

Żaden znak towarowy, logo, nazwa handlowa, materiał chroniony prawem autorskim, patent, szata graficzna, tajemnica handlowa lub informacje poufne (zbiorczo „Własność intelektualna należąca do „Home English Academy”) nie mogą być kopiowane ani przetwarzane.

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

W przypadku pojawienia się problemów technicznych, uniemożliwiających korzystanie z Serwisu z winy Home English Academy, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać wysłana drogą mailową na adres: [email protected]

Informacja dotycząca odstąpienia od umowy powinna zostać przesłana droga mailową na adres: [email protected]* Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy za jego zgodą nastąpiło już rozpoczęcie świadczenia usługi.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z członkostwa w Home English Academy, w każdym momencie jego trwania. Aby system mógł zarejestrować zmiany należy anulować subskrypcję, na co najmniej trzy dni przed odnowieniem abonamentu na kolejny miesiąc. 

Abonament można anulować samodzielnie po zalogowaniu się do HEA w zakładce “moje konto”.

Nie korzystanie z materiałów przez Użytkownika nie jest podstawą do reklamacji czy zwrotu pieniędzy.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Home English Academy zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy w przypadku gdy Użytkownik, korzysta z serwisu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, mogącym spowodować szkodę dla Home English Academy.

W przypadku ewentualnych sporów Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia kwestii spornych na drodze negocjacji. Jeżeli konieczne będzie rozstrzygnięcie przed sądem, będzie to sąd właściwy dla siedziby firmy Langlabs Limited.

Langlabs Limited zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.